Yetki, Görev ve Sorumluluklar

YÜKSEKOKUL MÜDÜRÜNÜN YETKİ VE SORUMLULUKLARI


Yüksekokul Müdürü, yüksekokulu temsil eden, yüksekokul kurullarına başkanlık yapan, yüksekokulda çalışan akademik ve idari personelin çalışmalarını izleyen ve denetleyen, Rektöre karşı birinci derecede sorumlu amirdir. Yüksekokul Müdürü 2547 Sayılı Kanun ile verilmiş olan görevleri yerine getirir. Bu kapsamda görev ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir.

1)         Yüksekokul kurullarına başkanlık etmek, yüksekokul kurullarının kararlarını uygulamak ve yüksekokul birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak,

2)         Her öğretim yılı sonunda ve istendiğinde yüksekokulun genel durumu ve işleyişi hakkında rektöre rapor vermek,

3)         Yüksekokulun ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte rektörlüğe bildirmek, yüksekokul bütçesi ile ilgili konuları yüksekokul yönetim kurulunun da görüşünü aldıktan sonra rektörlüğe sunmak,

4)         Yüksekokul birimleri ve her düzeydeki personel üzerinde genel gözetim ve denetim yapmak,

5)         2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile kendisine verilen diğer görevleri yapmaktır.

 

YÖNETİM KURULUNUN YETKİ VE SORUMLULUKLARI

1)         Yönetim Kurulu, müdürün başkanlığında Yüksekokul Kurulunun üç yıl için, müdür yardımcıları, müdürce gösterilecek altı aday arasından seçeceği üç öğretim üyesinden oluşur.

2)         Yönetim Kurulu müdürün çağırısı üzerine toplanır.

3)         Yönetim Kurulu gerekli gördüğü hallerde geçici çalışma grupları, eğitim-öğretim koordinatörlükleri kurabilir ve bunların görevlerini düzenler.

4)         Yönetim Kurulu, idari faaliyetlerde müdüre yardımcı bir organ olup Yüksekokul kurulunun kararları ile tespit ettiği esasların uygulanmasında müdüre yardım eder.

5)         Yüksekokulun eğitim-öğretim, plan ve programları ile takvimin uygulanmasını sağlar.

6)         Yüksekokulun yatırım, program ve bütçe tasarısını hazırlar.

7)         Müdürün Yüksekokul yönetimi ile ilgili getireceği bütün işlerde karar alır.

8)         Öğrencilerin kabulü, ders intibakları ve çıkarılmaları ile eğitim-öğretim ve sınavlara ait işlemler hakkında karar verir.

9)         2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununda verilen diğer görevleri yapmaktır.

 

YÜKSEKOKUL KURULUNUN YETKİ VE SORUMLULUKLARI


1)         Yüksekokul Kurulu müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ile Yüksekokula bağlı Bölüm başkanlarından oluşur.

2)         Yüksekokul Kurulu normal olarak her dönem başında ve sonunda toplanır.

3)         Müdür gerekli gördüğü hallerde yüksekokul kurulunu toplantıya çağırır.

4)         Yüksekokul Kurulu akademik bir organ olup Yüksekokulun eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetleri ve bu faaliyetlerle ilgili esasları, plan, program ve eğitim-öğretim takvimini kararlaştırır.

5)         Yönetim kuruluna üye seçer.

6)         2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununda verilen diğer görevleri yapmaktır.

 

MÜDÜR YARDIMCISININ YETKİ VE SORUMLULUKLARI

Yüksekokul Müdür Yardımcısı, Yüksekokul Müdürüne yardımcı olan, Yüksekokul kurullarına katılan, yüksekokulda çalışan akademik ve idari personelin çalışmalarını izleme ve denetlemeye yetkili olan Yüksekokul Müdürüne karşı birinci derece sorumlu amirdir. Yüksekokul müdür yardımcısının görev ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir.


1)         Yüksekokul kurullarına katılmak, yüksekokul kurullarının kararlarını uygulamada ve yüksekokul birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamada Yüksekokul Müdürüne yardımcı olmak,

2)         Her öğretim yılı sonunda ve istendiğinde yüksekokulun genel durumu ve işleyişi hakkında Yüksekokul Müdürüne rapor vermek,

3)         Yüksekokulun ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte hazırlamada yüksekokul müdürüne katkıda bulunmak,

4)         Yüksekokulun birimleri ve her düzeydeki personel üzerinde genel gözetim ve denetim görevlerinde yüksekokul müdürüne yardımcı olmak,

5)         2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile kendisine verilen diğer görevleri yapmaktır.

 

 

 YÜKSEKOKUL SEKRETERİNİN GÖREVLERİ

1.) Yüksekokulun idari işlerini yürütmek,

2.) Yüksekokulun tüm fiziki araç gereçlerini hazırlamak, kontrol etmek,

3.) Yüksekokul Kurulu ve Yönetim Kurulu’na Raportörlük yapmak.

4) Yüksekokulun, personel, eğitim, idari ve sosyal işleriyle, sağlık, satın alma, muhasebe ve mali işlerini, haberleşme, evrak ve arşiv, temizlik, bakım ve onarım işlerini kendisine bağlı hizmet birimleri aracılığıyla yürütmek, koordine ve kontrol etmek. 

 

MEMURUN GÖREV VE SORUMLULUKLARI

Personel işlemleri ve yazışmalar, tahakkuk işlemleri, gelen giden evrak takibi, ayniyat ve ambar işlemleri ile ilgili işleri yapmakla görevlidir.